...

A12 dakwerken uit Hoboken – roofing, EPDM, Alkorpla, PVC, isolatie

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN A12 BV

1. A12 BVBA heeft haar maatschappelijke zetel te 2660 Hoboken, Jules Pauwelsstraat 129. A12 BV voert haar handelsactiviteiten uit onder het ondernemingsnummer 0559.974.070. A12 BVBA beschikt over een website: www.a12-dakwerken-antwerpen.be.

2. De algemene voorwaarden van A12 BV zijn van toepassing op alle bestellingen en aannemingsovereenkomsten, met inbegrip van de onderaannemingsovereenkomsten. Deze algemene voorwaarden primeren op deze van de opdrachtgever. Door het ondertekenen van de offerte verklaart de opdrachtgever zich onherroepelijk akkoord met de algemene voorwaarden. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden om wettelijke redenen niet van toepassing zou zijn, tast dit de geldigheid van de andere bepalingen niet aan.

3. De door A12 BV uitgeschreven offertes zijn geldig voor een periode van 30 dagen vanaf de op de offerte vermelde datum. Een door de klant tijdig aanvaarde offerte geldt als overeenkomst en akkoord met de algemene voorwaarden.

4. Indien 1 van de partijen één van haar essentiële verbintenissen niet nakomt, zoals het tijdig betalen van de factuur of het tijdig aanvatten en/of beëindigen van de werken, heeft de andere partij het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder voorafgaande toelating van een rechtbank. Hetzelfde geldt wanneer 1 van de partijen de werken voortijdig wenst te beëindigen.
Wat betreft de aanvang en het verderzetten/beëindigen van de werken wordt opgemerkt dat dakwerken zeer weergevoelig zijn zodat uitstel wegens weersomstandigheden in principe als overmacht geldt. De partij die in gebreke is, is aan de andere partij een schadevergoeding verschuldigd van 15% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van die partij om een hogere vergoeding te eisen mits bewijs van de werkelijk geleden schade en onverminderd het recht van die partij op nalatigheidsintresten aan het wettelijk vastgelegd tarief. A12 BVBA heeft het ten allen tijde recht een overdracht van schuldvordering te doen aan derden, vennootschap of natuurlijk persoon.

De partij die in gebreke is, is aan de andere partij een schadevergoeding verschuldigd van 15% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van die partij om een hogere vergoeding te eisen mits bewijs van de werkelijk geleden schade en onverminderd het recht van die partij op nalatigheidsintresten aan het wettelijk vastgelegd tarief. A12 BVBA heeft het ten allen tijde recht een overdracht van schuldvordering te doen aan derden, vennootschap of natuurlijk persoon.

5. Facturen dienen te worden geprotesteerd binnen de 15 dagen na ontvangst.
Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken dienen te worden gemeld binnen de 15 dagen na het beëindigen van de werken. Klachten met betrekking tot verborgen gebreken dienen te worden gemeld binnen een redelijke termijn na ontdekking van de gebreken. 

6. Alle door A12 BV geleverde en geplaatste materialen blijven eigendom van de vennootschap tot op het ogenblik van de integrale betaling door de opdrachtgever. Binnenafwerkingen zijn nooit inbegrepen. 

7. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat A12 BV haar verbintenis behoorlijk kan uitvoeren. De opdrachtgever voor-ziet op eigen kosten stroom- en watervoorziening, bereikbaar van op de plaats waar de werken uitgevoerd worden. 

8. A12 BV kan ten allen tijde, zowel voor als tijdens de werken, aan de opdrachtgever voorbehoud formuleren indien blijkt dat de werken niet volgens de regels van goed vakmanschap kunnen uitgevoerd worden. Zo de opdrachtgever op dat ogenblik toch kiest voor uitvoering of verdere uitvoering van de werken bevestigt hij dit schriftelijk en bevestigt hij tevens uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van het voorbehoud en van de aan de opdracht verbonden risico’s. De verdere uitvoering gebeurt dan volledig op zijn risico, zonder dat A12 BV enige aansprakelijkheid draagt voor de gebrekkige uitvoering van de werken, of voor gelijk welke schade die daaruit kan ontstaan. Indien de opdrachtgever na formulering van zulk voorbehoud kiest voor het stopzetten van de werkzaamheden wordt dit wederzijds als een geval van overmacht beschouwd dat geen aanleiding geeft tot enige schadevergoeding. 

9. De dakwerken houden geen wijziging aan de dakhelling in, noch controle van het dakafschot, tenzij zulks in de overeenkomst voorzien werd. Indien de werken uitgevoerd worden met behoud van de bestaande dakconstructie, kan aan A12 BV geen uitvoeringsfout worden verweten die in verband kan gebracht worden met de onderliggende dakconstructie, zoals o.m. plassen op het dak.
De garantie is beperkt tot de correcte plaatsing van de materialen en waterinfiltratie. 

10. A12 BV bevestigt over een aansprakelijkheidsverzekering te beschikken. A12 BV is enkel aansprakelijk voor de gebrekkige uitvoering van de werken, en voor de rechtstreekse en voorzienbare schade die uit de foutieve uitvoering van de overeenkomst voortvloeit. 

11. A12 BV verleent volgende waarborgen: Een beroep op de waarborgen moet gebeuren binnen de termijnen voorzien in art. 5. 

– Lichte verborgen gebreken op alle werken: 3 jaar. -Uitvoering dak- en gevelwerken: 10 jaar op de uitvoering van de werken

– Alle materialen: de waarborg van de fabrikant en/of de leverancier van A12 BV.

De klant verbindt er zich toe de geleverde materialen steeds degelijk te onderhouden. Schade als gevolg van slecht onderhoud of beschadigingen door de opdrachtgever, derden of elke andere externe oorzaak, is uitgesloten van de waarborg.

12. A12 BV kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het verlies door de opdrachtgever van premies of subsidies. 

13. Kosten voor het naleven van de veiligheidsvoorschriften en kosten voor de dekking van de 10-jarige aansprakelijkheid zijn nooit voorzien in de offerteprijs, tenzij vermeld in de offerte.  

14. Prijsstijgingen van leveranciers die aan ons doorgerekend worden, vanaf de dag van de overeenkomst, zullen doorgerekend worden aan de eindverbruiker en appart vermeld worden op de factuur. Het gaat hier over gewone prijsstijgingen als om plotse prijsstijgingen ten gevolge van een tekort op de grondstoffenmarkt. Dit laatste heeft ook een impact op de beschikbaarheid van de materialen. 

15. Geschillen moeten worden beslecht door de rechtbank die bevoegd is gelet op de plaats van de maatschappelijke zetel van de BV A12, gezien de overeenkomst op die plaats werd afgesloten.  

16. Door de steeds moeilijker wordende situatie op wereldwijd vlak treden er tekorten op en vallen productielijnen stil, waardoor wij mogelijks andere merken van hetzelfde soort materiaal moeten gaan plaatsen. De uitvoering kan mogelijks worden uitgesteld indien geen materialen meer verkrijgbaar zijn. 

17. Aanpassingen aan de offerte/ algemene voorwaarden zijn pas aanvaard na schriftelijke bevestiging door ons.

VOOR AKKOORD, DE KLANT,